Total Pageviews

Thursday, October 24, 2013Balangkas ng Kilos Saliksik/Aksiyong Pananaliksik
(Action Research Framework)

Isinalin-wika ni (Translated by):

G. Francis Ryan D. Año
Purok Taga-ugnay sa Pananaliksik at Paghuhubog

Pamagat (Title):

I.             Taga-panukala (Proponent)

II.           Saligang Katwiran/Saligan ng Pag-aaral (Background of the Study)

III.          Paglalahad ng mga Suliranin (Statement of the Problem)

IV.         Kahalagahan ng Pananaliksik/Pag-aaral (Significance of the Study)
Inaasahang Kalalabasan/Bunga ng Pananaliksik (Expected Output)

V.          Saklaw ng Pag-aaral (Scope of the Study)

VI.         Pamaraan ng Pananaliksik (Research Design)

A.  Metodo (Methodology)
B.  Pamaraan ng Sampling (Sampling Design)
C.  Deskripsiyon ng Kasangkapan sa Pangangalap ng Datos (Description of the Data-Gathering Instrument)

VII.       Pagsasagawa at  Planong Pinansiyal
(Work and Financial Plan)

Mga Gawain
(Activities)
Nakalaang Panahon
(Time Frame)
Mga Taong Kasangkot
(Persons’ Involved)
Mga Kailangang Kagamitan (Resource Requirements)/
Pinagkunan ng Pondo
(Source of Fund)
Katunayan ng Pagsasagawa
(Means of Verification)
Plano Bago Pa Ipatupad (Pre-Implementation Plan)


Plano ng Pagpapatupad (Implementation Plan)


Plano Pagkatapos Maipatupad (Post-Implementation Plan)VIII.     Pagsusuri at Pagpapakahulugan
(Analysis & Interpretation)

IX.         Resulta, Konklusyon, at Rekomendasyon
(Findings, Conclusions, & Recommendations)

Action Research FrameworkBalangkas ng Kilos Saliksik/Aksiyong Pananaliksik
(Action Research Framework)

Isinalin-wika ni (Translated by):

G. Francis Ryan D. Año
Purok Taga-ugnay sa Pananaliksik at Paghuhubog

Pamagat (Title):

I.             Taga-panukala (Proponent)

II.           Saligang Katwiran/Saligan ng Pag-aaral (Background of the Study)

III.          Paglalahad ng mga Suliranin (Statement of the Problem)

IV.         Kahalagahan ng Pananaliksik/Pag-aaral (Significance of the Study)
Inaasahang Kalalabasan/Bunga ng Pananaliksik (Expected Output)

V.          Saklaw ng Pag-aaral (Scope of the Study)

VI.         Pamaraan ng Pananaliksik (Research Design)

A.  Metodo (Methodology)
B.  Pamaraan ng Sampling (Sampling Design)
C.  Deskripsiyon ng Kasangkapan sa Pangangalap ng Datos (Description of the Data-Gathering Instrument)

VII.       Pagsasagawa at  Planong Pinansiyal
(Work and Financial Plan)

Mga Gawain
(Activities)
Nakalaang Panahon
(Time Frame)
Mga Taong Kasangkot
(Persons’ Involved)
Mga Kailangang Kagamitan (Resource Requirements)/
Pinagkunan ng Pondo
(Source of Fund)
Katunayan ng Pagsasagawa
(Means of Verification)
Plano Bago Pa Ipatupad (Pre-Implementation Plan)


Plano ng Pagpapatupad (Implementation Plan)


Plano Pagkatapos Maipatupad (Post-Implementation Plan)VIII.     Pagsusuri at Pagpapakahulugan
(Analysis & Interpretation)

IX.         Resulta, Konklusyon, at Rekomendasyon
(Findings, Conclusions, & Recommendations)