Total Pageviews

Friday, October 19, 2012

Natatanging Guro sa Filipino


Republic of the Philippines
DEPARTMENT OF EDUCATION
Region V (Bicol)
Rawis, Legaspi City

Elementary Education Division                                                                 (052) 482-0701
___________________________________________________________________________________
PORMULARYO SA NOMINASYON
NATATANGING GURO SA FILIPINO

Personal Na Impormasyon Tungkol Sa Nominado
Pangalan            DAURAN                           NOEL                                  RELLORA_____    
                             Apelyido                          Pangalan                               Gitnang Inisyal

Kapanganakan:                November 28, 1972_______
Katayuang Sibil:                May asawa_____________
Kasarian:                             Lalake_________________
Tirahan:                              Sergio Dauran St., Ragay, Camarines   Sur_________________
Paaralan:                            Baya Elementary School / Baya, Ragay, Camarines Sur_______
Asignatura at Taon ng Tinuturuan:   GMRC, English, Mathematics, Science, Filipino, &____
                                                                 Makabayan/ Grade-III

Bilang ng Taon sa Pagtuturo:                                 11 years____________

Iba pang Katungkulan/Designasyon ng Nominado:    District RSAT Coordinator, School Mathematics Coordinator, BSP Coordinator, School Faculty President, School Solid Waste Management Program Coordinator, Mathematics Club Coordinator and BAC Chairman
Pangalan at Lagda ng Nominado:       __________________________________________
Pangalan at Lagda ng Nagharap ng Nominasyon:

            _____________________________                          __________________________
                                     ESHT – III                                                       Tagamasid Pansangay
__________________________________
Tagapamanihala