Total Pageviews

Wednesday, May 30, 2012

Sample Documents to be submitted to Earn Points For Master Teacher Position(Curriculum or Instructional Materials)

Department of Education
Region V
Division of Camarines Sur
Ragay District
Baya Elementary School

The Assistant Division Superintendent
Division of Camarines Sur
San Jose, Pili, Camarines Sur

Madam:
          The enclosed Innovative reviewer in Filipino III for the National Achievement Test is the output of the undersigned at the Roll - out on the utilization of the final Reading Standard and Assessment Tool (RSAT) held last December 6 - 8, 2010 at regent Hotel, Naga City that aims to uplift the academic performance of the pupils in the fortcoming National Achievement Test (NAT).
          In this connection, the undersigned would like to ask your approval on the utilization of the material in Ragay District, Division of Camarines Sur.
          Attached is the workplan for implementation.
          I hope that this request will merit your kind approval.
          Thank you.

                                                                                                           Very truly yours,
    
                                                                                                                 (Name)
                                                                                                                Master Teacher 1
                                                                                                                   

Noted:
                   _________________
                           School Head


Recommending Approval:


            ___________________                                   ___________________
                         PSDS                                                           ES - I Filipino                                               Approved:
                                                                        ____________________________
                                                                      Asst. Schools Division Superintendent
      ____________________________________________________________________________________Department of Education
Region V
Division of Camarines Sur
Ragay District
Baya Elementary SchoolPAGPAPAUNLAD NG KASANAYAN SA PAGBASA III

I - Deskripsyon
            Sadyang ginawa at inilaan ang pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng may akda upang   higit pang linangin at paunlarin ang kakayahan at kasanayan sa Pagbasa ng mga mag-aaral sa ika - tatlong baitang. Binubuo ito ng limang pangunahing kasanayan sa pagbasa na: pagtukoy sa mga detalye ng binasa, pagbibigay ng pangkalahatang kahalagahan at mensahe ng binasa, paghihinuha sa maaaring mangyari at pagtukoy sa kahihinatnan ng pangyayaring inilahad, pagsunod sa tiyak na panuto, at pagbasa upang masukat ang bilis at kasanayan sa pag-unawa sa binasa.
            Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, inaasahang malilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa mapanuring pag-iisip gayundin sa mabisang pagbasa, pagsulat, at sa mga pagpapahalagang pagkatauhan.


II - Mga Layunin:
              1. Naglalayong mapalawak ang talasalitaan ng mga mag-aaral at magamit ang mga 
                  bagong talasalitaan sa makabuluhang pakikipagtalastasan.
              2. Naglalayong luminang sa iba't ibang kasanayan sa Pagbasa at kakayahan sa mapa
                  nuring pag-iisip.
              3. Upang lalong mapataas ang antas ng pagkatuto sa asignaturang Filipino at mai-
                  handa ang mga mag-aaral sa ika - tatlong baitang sa National Achievement Test.


III - Work Plan

        Objectives         Activities        Time Frame      Resource                Person                Expected/
                                                                                    Requirement          Involved            Outcomes

A. Pre - Implementation
B. During- Implementation
C. Post - Implementation                                                                                                           Prepared by:
                                                                                                                 ( name)


Noted:
             __________________
                  School Head


Recommending Approval:

                                                  ___________________            ______________
                                                                PSDS                              ES - I Filipino                                       Approved:
                                                            _______________________
                                                                              ASDS
      __________________________________________________________________________


Department of Education
Region V
Division of Camarines Sur
Ragay District
Baya Elementary School


Filipino Reading Test
Panuto: Basahin ang bawat kwento at sagutin ang mga tanong na kasunod nito.


Para sa bilang 1 - 4


           Madilim - dilim pa, Isang araw ng Linggo ay ginising na ni aling Linda sina Nilo at Delia. Sa araw na iyon ay maglilibot ang kanilang mag-anak  sa Puerto Azul sa Tagaytay. Bakasyon ang mga bata kaya mamamasyal ang kanilang   mag-anak na magkakasama.
           Hindi nagtagal at narating ng mag-anak ang pook na nais puntahan. Pataas ng pataasang daang papunta sa Puerto Azul. Habang tumataas ang daan, lalong gumaganda ang kapaligiran. Dito ay walang kalbong bundok. Lahat ay natataniman ng mga punong kahoy at saging. Makapigil- hininga ang tanawing nakita ng mag-anak.

1. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa talata?
    a. Napakataas na tanawin
    b. Napakagandang tanawin
    c. Napakalungkot na tanawin
    d. Nakakatakot na tanawin

2. Anong katangian nang mag-anak ang ipinakita sa talata?
    a. Mahilig magyabang
    b. Mahilig mamamasyal
    c. Mahilig umalis ng bahay
    d. Mahilig sa matataas na lugar

3. Ano ang maaaring pinaka angkop na pamagat ng talata?
    a. Ang Puerto Azul
    b. Ang Mag- anak na mayabang
    c. Ang Mag- Anak sa Puerto Azul
    d. Ang Magagandang Tanawin sa Puerto Azul

4. Ano ang angkop na wakas ng kuwento?
    a. Nagkasakit ang mag-anak
    b. Masayang umuwi ang mag-anak
    c. Nakatulog ang mag - anak sa daan
    d. Malungkot na umuwi ang mag-anak
    


              

        

Friday, May 25, 2012

TEN COMMANDMENTS OF HUMAN RELATIONS

1. SPEAK TO PEOPLE - There is nothing as nice as a cheerful word of greeting.
2. SMILE AT PEOPLE - It takes 65 muscles to frown, only 15 to smile.
3. CALL PEOPLE BY NAME - The sweetest music to anyone's ear is the sound of his name.
4. BE FRIENDLY AND HELPFUL - If you would have friends, be friendly.
5. BE CORDIAL - Speak and act as if everything you do were a genuine pleasure.
6. BE GENUINELY INTERESTED IN PEOPLE - You can like everybody if you try.
7. BE GENEROUS WITH PRAISE - CAUTIOUS WITH CRITICISM.
8. BE CONSIDERATE WITH THE FEELINGS OF OTHERS - It will be appreciated.
9. BE THOUGHTFUL OF THE OPINION OF OTHERS - There are three sides to a controversey - yours-the others fellow's - and the right one.
10. BE ALERT TO GIVE SERVICE - What counts most in life is what we do for others.

Saturday, May 19, 2012

Functions of Dynamic Teachers


          It is a threatening phenomenon that some of the country's teachers are being pirated to mentor foreign youth. The reason is very obvious. The remuneration of teachers, either in public or private schools, is far below the monthly wages of domestic helpers in foreign countries. Material incentives, too, are scarce and unattractive. The waning commitment of some teachers to serve and guide the youth is a sad picture in our educational system. We cannot condemn, however, those who fly abroad to serve foreign children.
         Thanks God, the number of teachers who go abroad are only fragment of the majority who remain true and loyal to their God given challenge to serve the youth of the motherland. As a write this article, I see images of men and women who stand before their classes and impart knowledge outlined to develop the youth's intellect, behavior, and values.
         Through their sacrifices and devotion to their profession, teachers built the foundation of successful citizens occupying the limelight in the world of politics, economics, medicine, engineering, and other fields of human adventure. The roles and functions of teachers have been enumerated  in our Philippine Constitution.
 • They inculcate patriotism and nationalism. Children obey their teacher's word rather than their parents' .Nationalism and patriotism are expressed in the languages spoken, anthem sung, dresses worn, food eaten, tradition celebrated, and customs practiced. Being proud of our heritage is one aspect wherein mentors excel in the promotion of nationalistic ideals.
 • They foster love for humanity. Loving people is a divine mandate.Teachers share with parents the responsibility of deeply inculcating in the minds of the youth the value of accepting people and understanding different personalities. To love humanity is to treat one another as friends in the context of trust.
 • They foster respect human right. Human rights are inherent to all people. Equality is the rule in the educational system. A mentor who fails to teach this virtue falls short of his personal accountability to his profession.
 • They foster appreciation of the role of national heroes in the historical development of the country. Mentors serve as bridges that link the young minds to our corporate past as a free nation. Heroes are ordinary men and women who do extraordinary  commitment and sacrifice for the good of majority. Mentors open the eyes of the youth to see the sublime meaning of national unity and solidarity.
 • They teach the right and duties of citizenship. Education makes people assertive of their rights and responsibility to their duties as citizens of the republic. These include paying taxes and participating in the election process.A teacher must never teach students to doubt the integrity  of law and order.

A Rich Lesson

        One day the father of a very wealthy family  took his son on a trip to the country; he wanted to show his son how poor some people can be. They spent  a couple days and nights on the farm of what would be considered a very poor family. As they were returning home, the father asked the boy, "How was the trip?"
        "It was great, Dad"
        "Did you see how poor people can be?"
        "Oh, yeah!"
        "So what did you learn from the trip?"
        The boy said, "I saw that we have one dog, and they have four. We have a pool that reaches to the middle of our yard, and they have a creek that has no end. At night we have imported lanterns, and they have the stars.
        "Our patio reaches to the front yard, and they have the whole horizon. We have a small piece of land to live on, and they have fields that go beyond our sight. We have servants who serve us, but they serve others.
        "We buy our foods, but they grows theirs. We have walls around our property to protect us. They have friends to protect them"
        Then the boy added, "Thanks, Dad, for showing me how poor we are!"


Reference:
                 Health and Home, vol.46 no.3 May-June, 2005 p.21

Short Story

Two Brothers and the Carpenters
(from the Internet)

          Once upon a time, two brothers who lived on adjoining farms fell into conflict. It was the first serious rift in 40 years of farming side by side, sharing machinery, and trading labor and goods as needed without hitch. Then the long collaboration fell apart.It began with a small misunderstanding, and grew into a major difference until finally, it exploded words followed by weeks of silence.
          One morning there was a knock on john door. He opened it to find a man with a carpenter's toolbox. "I'm looking for a few days' work" he said."perhaps you would have a few small jobs here and there. Could I help you?"
          "Yes,"  said the old brother."I do have a job for you. Look across the creek at the farm. That's my neighbor. In fact, it's my younger brother! last week there was a meadow between us. He took his bulldozer to the river levee and now there is a creek between us.
          Well, he may have done this to spite me, but I'll do him one better. See that pile of lumber by the barn? I want you to build me a fence, an eight-foot fence-so I won't need to see his place or his face anymore."
           The carpenters said, "I think I understand the situation,Show me  the nails and the post-hole digger and I'll be able to do a job that please you."
             The older brother had to go to town, so he helped the carpenter get the materials ready and then he was off for the day. The carpenter worked hard all that day - measuring, sawing, and nailing. About sunset when the farmer returned, the carpenter had just finished his job.
              The farmer's eye opened wide, his jaw dropped. The carpenter had not built a fence, he had built a bridge - a bridge stretching from one side of the creek to the other! A fine piece of work, hard nails and all- and the neighbor, the farmer's  younger brother, was coming across, his hand outstretched.
               "You are quite a fellow to build this bridge after all I've said and done" the two brothers met in the middle, taking each other's hand. They turned to see the carpenter hoist his toolbox on his shoulder.
                "No, wait! stay a few days. I've a lot of other projects for you," said the older brother.
                 "I love to stay on," the carpenter said, but I have many more bridges to build."

Wednesday, May 16, 2012

Time Wasted

So many times we hurry
and don't take the time to care,
When others feel so lonely,
and just need a simple prayer,

It's easy to say "I LOVE YOU"
and hope you have a nice day.
is there something I can do for you,
I'll be glad to stop and pray"


Love of Heart

The greatest treasure on this earth
That God has willed to be
Is just the gift of love of heart
He gave to you and me
For, in this gift, He sowed the seeds
To harvest goals in Life
That will fulfill us with content
And give us strength, in strife.


It is a treasure, meant to be
A bond of sacred tie
To bless upon us joys of life
Until the day we die
And by his Grace to light the way
To peace of heart and mind
That is the goal of every soul,
Above all other kind.

                                               Michael Dubina

A Smile and Prayer

A Smile and Prayer

Like the brightness of the flowers
At the opening of day,
Let a smile erase the showers
That at times may come our way.

Like the nodding of the flowers
When the twilight shadows fall,
Let prayer touch evening hours,
Bringing perfect peace to all.

                                              Loise Pinkerton Fritz

Friday, May 4, 2012

SAMPLE FUND RAISING PROJECT

 I - The Project     
        Project Title :
                    Fund Raising Activity
                    Purchase of Musical Instrument 

         Project Proponent
                    Mr. Noel R. Dauran
                    Master Teacher - I

         Location
                    Baya Elementary School
                    Ragay District, Div. of Camarines Sur

         Time Frame
                    Planning:  June 2012
                    Drafting of proposal June 2012
                    Launching Date August 2012
                    Implementation Musical Instrument/(tangible)

II - Background and Rationale:
                    For several years now, Baya Elementary School doesn't hear the lively music played by the school children who are member of the drum and Lyre corps. The campus used to be a picture of young and talented musicians alongside with charming young pretty majorettes.
                    We hope to bring back that same mood. This project, have the skills of our pupils who are inclined in playing some musical instrument. If organized, our school will once have a group that we can see whenever we have school convocations. Our street parade will definitely be an event to look forward to by the community because of our DLC.
                    Acquiring these instruments requires a big amount of fund. It will be a burden of parents if we asks them to purchase a particular child wants to use or play. Collaborative support and effort of the whole school community specifically by the community is greatly needed through a fund raising activity that the proponent has thought of. The instruments that this endeavor will be able to acquire shall become school property and shall continue to be of service to the school children as long as they're apt to use.

III - Description of the Project
                    "Search for Lakan/Mutya ng Wika 2012"

IV - Project Objectives:
            1.To develop pupils talent and self-confidence.
            2.Gain good rapport to the parents and community. 
            3.Accumulate funds
            4.Show wholesome interpersonal relationship among each other
            5.Appreciate the service offered by others. 

V - Plan of Activities  

      Activities                                         Date                    Resources Needed             Expected Outcomes

I. PRE-IMPLEMENTATION   
    A. Planning
 •  consult the school head           March 2012                                                               supportive
 • coordinate the peers                                                                                                   Approved
 • call for General PTA meetings  March 16, 2o12                                                         Approved
 • hired a skilled trainor for DLC                              skilled trainor with high with

B. Organizing:
 • Selection of pupils either male  March 19, 2012               pupils/parents                       eagerness
 • & female for the Drum & lyre  
 • and majorette corps

 • selection of candidates for       June 2012                        pupils/parents                        eagerness
 • Mutya at Lakan from Grades
 • 1 to Grade VI 
II - IMPLEMENTATION

       a. Orientation to the selected     March 19, 2012                skilled trainor,  
           majorette, Drum and Lyrel                                              teacher or
           corps.                                                                             organizer

       b. Scheduled daily practice                                                  co-organizer                         Mastery
           of majorette and DLC from                                         lakan/mutya 2011
           1.Summer Schedule of practice
              April 24 - May 27, 2012
              MWFS  - 8:00 A. M-11:A.M
          2. During School Hours Daily
              6:00 - 7:00 A.M
              4:00 - 5:00 P.M

       c. Distributing the envelopes to the   June 22, 2012         candidate for lakan                 well distributed
           candidates.                                                                 at mutya ng wika

        d. First and last canvassing          Aug. 24, 2012                                                      raised the targeted
                                                                                                                                       amount


III - Post Implementation
        a. parade around the vicinity of     May 29, 2012          majorette&DLC                   applauded
            poblacion Ragay(town fiesta)

        b. parade around the vicinity of
            Banga(parish fiesta)                  Aug. 13, 2012          majorette&DLC                  applauded

        c. parade around the barangay      Aug. 14, 2012          majorette&DLC                  applauded
            (senior Citezens Day)

        d. culminating activities Buwan       Aug. 31, 2012         majorette &DLC                 well attended 
            ng Wika 2012

        e. parade around the barangay      Aug. 31, 2012          parents                               successfully

VI - Budgetary Requirements

        1.